Save the date: Conferentie ‘Strijders voor democratie’

Beste belangstellende, Graag willen wij u van harte uitnodigen voor de 16e editie van de Bridge to the Future Conferentie op vrijdag 15 september 2023. Dit jaar is het thema Strijders voor democratie, waarin we met verschillende experts in gesprek gaan over de toekomst van onze democratische vrijheden. In deze nieuwsbrief informeren we u alvast over de inhoudelijke opzet en praktische informatie m.b.t. de conferentie. Thema van deze editie: De democratie staat wereldwijd onder druk. Bijbehorende waarden als gelijkheid en vrijheid van meningsuiting zijn niet langer een vanzelfsprekendheid. Waar sommige landen onverwachts ten prooi vallen aan gewelddadige staatsgrepen, zien we in andere landen een langzame aftakeling van de democratie. Burgers verliezen hun vertrouwen in de overheid en in elkaar, en zoeken hun heil bij autoritair-ogende leiders. Zelfs in liberaal bolwerk Europa komen ondemocratische onderstromen steeds meer naar de oppervlakte, vaak als gevolg van onvrede met de huidige politiek. Zo staat in Polen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht onder druk, terwijl in Hongarije de persvrijheid, academische vrijheid en democratische vrijheden van migranten, minderheden en ngo’s radicaal worden ingeperkt. Waar komt deze wankeling van de democratische rechtstaat vandaan? Wat zijn de gevolgen van deze bedreigingen voor democratie wereldwijd? En kunnen we het tij nog keren? In een veelzijdig programma verkennen we samen met o.a. minister Hanke Bruins Slot en publicist Dilara Bilgiç waarom we moeten strijden voor de democratie en hoe we haar nieuw leven kunnen inblazen. Daarbij zoomen we specifiek in op de situatie in Nederland en gaan we met een jongere generatie in gesprek over hun idealen en verwachtingen. Schuif aan en praat mee tijdens deze ‘strijdlustige’ middag waarin verschillende perspectieven en mogelijke oplossingen de revue passeren.

Over de sprekers: Hanke Bruins Slot is minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze is veteraan en was eerder Kamerlid voor het CDA en gedeputeerde bij de provincie Utrecht. Een van de speerpunten in haar beleid is het versterken van de weerbaarheid van onze democratische rechtsorde. Dilara Bilgiç is schrijver, spreker en publicist (bij De Correspondent). In 2020 verscheen haar debuut De Black Box Democratie waarin ze reflecteert op de staat van de Nederlandse democratie. Afgelopen jaar verscheen haar tweede boek De gelabelde, een literair non-fictie werk over de invloed van labels op het leven van mensen

Praktische informatie: De conferentie Strijders voor democratie zal plaatsvinden op vrijdag 15 september 2023 van 14.00 uur tot 17.00 uur in de Grote Zaal van Musis Arnhem. De toegang is gratis.

Emmaüs-lezing “God vinden, liefhebben en dienen in alle dingen”

Over Ignatiaanse spiritualiteit in de tegenwoordige tijd.

Op donderdag 21 september a.s. om 20.00 uur verzorgt pater jezuïet Ward Biemans SJ een lezing in de Emmaüskerk te Dieren over de Jezuïetenorde, ook wel de Sociëteit van Jezus genoemd. De Jezuïetenorde is een religieuze orde die in 1540 werd goedgekeurd door paus Paulus III. Dat was ten tijde van de Katholieke Reformatie, de beweging die een nieuwe dynamiek tot stand moest brengen binnen de katholieke kerk. De jezuïeten hielden zich bezig met prediking, missioneringswerk en onderwijs. Omdat de kwaliteit van het onderwijs hoog was voor die tijd én tegen lage kosten kregen mensen in allerlei lagen van de maatschappij les van de jezuïeten. Zij waren hierdoor bepalend voor de ontwikkeling van de bestuurlijke klasse. Ook traden zij op als geestelijk leiders en biechtvaders voor de leden van katholieke koningshuizen. Petrus Canisius (1521-1597), een bekende naam in onze regio, was de eerste Nederlandse jezuïet.
In zijn lezing zal Ward Biemans SJ ingaan op het leven van de H. Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde; op de geschiedenis van de orde; op de actualiteit, met name op enkele accenten van het pontificaat van paus Franciscus, de eerste jezuïet die tot paus is verkozen. Tot slot zullen de prioriteiten van de Jezuïetenorde voor de komende jaren worden belicht, in de wereld en in Nederland. In 2019 heeft de Jezuïetenorde de 4 speerpunten van hun wereldwijd pastoraat herzien. Tijdens de lezing zal ruimte zijn voor vragen en gesprek.

Ward Biemans SJ (Gilze en Rijen, 1971) is in 2000 ingetreden in de Jezuïetenorde. Daarvoor was hij als milieukundige werkzaam in bij de provincie Zuid-Holland. Na het noviciaat in Birmingham heeft hij theologie gestudeerd aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen en aan de Gregoriana in Rome. Na zijn priesterwijding in 2008 in Antwerpen was hij zes jaar werkzaam aan de H. Petrus Canisiuskerk in Nijmegen. Inmiddels woont hij in Amsterdam. Hij is studentenpastor aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing (FHTL). Daarnaast is hij werkzaam als spirituaal van het Ariënsinstituut in Utrecht en het Grootseminarie Sint-Willibrord in Heiloo en als docent moraaltheologie aan het St. Bonifatiusinstituut in Vogelenzang. Hij assisteert in de H. Franciscus Xaveriuskerk (de Krijtberg) aan het Singel te Amsterdam. Tenslotte werkt hij aan een praktisch theologisch onderzoek over pastorale begeleiding van migrantenparen en interculturele paren voor en na het huwelijk in Nederland.

De lezing begint om 20.00 uur in de Emmaüskerk, Rode Kruislaan 2 te Dieren. Voor de kosten wordt een bijdrage gevraagd van € 5,-.

Themavond: “Heeft u nog vertrouwen in de rechter?”

Inleiding door mr. Yvo van Cuyk op zondag 8 oktober 2023 in de Ontmoetingskerk Adm. Helfrichlaan 54 Dieren.
Aanvang 20.00 uur.

Mr. Yvo van Kuijck is voormalig rechter bij het gerechtshof Arnhem- Leeuwarden, maar nog steeds actief op het terrein van de Tbs-maatregel en de levenslange gevangenisstraf.

Vanuit zijn brede ervaring als (straf)rechter zal hij in zijn inleiding ingaan op veel gehoorde vragen zoals:
– Weet de rechter wel wat er leeft in de samenleving?
– In hoeverre is er sprake van rechtvaardigheid?
– Hoe gaat de rechter om met emoties in de zittingzaal en kan hij wel tot een objectief oordeel komen?
– Is een rechterlijk oordeel niet ook maar gewoon een “mening”?
– En hoe zit het met rechterlijke dwalingen?
– Kunnen wij ondanks wat er in de praktijk misgaat, toch nog vertrouwen hebben in de rechter?

Na de inleiding is er gelegenheid om met de spreker in discussie te gaan en nadere vragen te stellen.

De werkgroep Geloof en Maatschappij van de Raad van Kerken Veluwezoom organiseert deze avond.
Toegang gratis met vrije gift .

GEBEDSVIERING EN VOORBEDE VOOR OEKRAÏNE

Op 24 februari zal het een jaar geleden zijn dat Rusland Oekraïne binnenviel. De Raad van Kerken in Nederland roept lokale parochies, gemeentes en geloofsgemeenschappen op om rond deze datum hieraan in hun vieringen en andere activiteiten aandacht te besteden in de vorm die hen het beste past.

Onderlinge samenwerking wordt aangemoedigd, evenals het betrekken van vluchtelingen uit Oekraïne zelf.
Ter inspiratie kan het gebed dienen dat Anna Walsma schreef, voorzitter van de raad van kerken in Amersfoort:

Voorbede voor zondag 26 februari 2023

Goede God, wij staan er vandaag bij stil
dat de oorlog in Oekraïne al een jaar voortduurt
en dat het einde nog steeds niet in zicht is.
Het leed en de verwoesting, veroorzaakt door deze oorlog, gaan maar door
en de verliezen zijn in allerlei opzichten aan beide kanten groot.

Wij bidden U dat er in alle onmenselijkheid van deze oorlog
toch ook nog menselijkheid tussen mensen aan beide zijden te vinden zal zijn
en we bidden om moed, kracht en volharding
voor wie leven in oorlogsgebied, in afwachting van een betere toekomst.

We bidden voor de vele mensen, ook kinderen, die als vluchteling ver van huis zijn,
levend met de zorgen om dáár, in de alledaagse werkelijkheid van hier.
En we bidden met hen om uitzicht, en om bevrijding.

Goede God, op zoveel plaatsen in de wereld zijn oorlog en terreur
aan de orde van de dag.
Wij weten soms niet meer wat nog te bidden…

Geef dat wij volharden in gebed en in geloof,
dat wij niet ophouden te blijven doen wat wij kunnen doen
om nood te lenigen, geweld te keren, en medemenselijkheid te betonen
in Uw naam.

Ontferm U over ons mensen, God.
Wij zijn toch Uw mensen…
En richt ons op een weg van vrede.

Anna Walsma
Voorzitter Raad van Kerken Amersfoort

 

Jaarverslag 2022

Het Jaarverslag 2022 van de Raad van Kerken Veluwezoom kunt u hier inzien en downloaden.