Inspirerende voorstelling Etty Hillesum

Dit is een voorstelling rondom de dagboeken en het leven van Etty Hillesum. Haar leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God. Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die onder moeilijke omstandigheden steeds meer in staat is positiviteit te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeukten op haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en in jezelf de dingen te verbeteren.

Deze levenskunst, inspiratie en kracht wil Vocalgroep Choral in haar programma vormgeven.

Vocalgroep Choral geniet grote bekendheid. Het is een groep zangers, verteller en musici, die middels eigentijdse, verfrissende en voornamelijk eigen teksten en composities op een unieke en positieve manier vorm en klank geven aan levensvragen, thema’s en gedachten rond zingeving.
http://www.vocalgroepchoral.nl/

Deze voorstelling vindt plaats op 24 april om 15.30 uur.
Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 32 te Velp.
Toegang is vrij – (vrije bijdrage).
Aangeboden door de Raad van Kerken Velp/Rozendaal.

“Vrijheid, een beladen en betwist politiek concept”

Elk jaar vieren we op 5 mei de vrijheid en staan we stil bij de bevrijding van ons land en Europa door Amerikaanse, Canadese en Russische troepen. Tegelijkertijd kijken we in de afgelopen periode met afschuw naar Russische troepen die op bevel van president Poetin hun buurland Oekraïne bevrijden van de vermeende nazi’s en terroristen die in Kiev de dienst uit zouden maken. Deze twee voorbeelden laten zien dat er in ons politieke taalgebruik maar weinig begrippen zijn die zo omstreden en gepolitiseerd zijn als het begrip vrijheid. Ook in de politieke filosofie is vrijheid een beladen en betwist concept: betekent vrijheid om vooral met rust gelaten te worden door een bemoeizuchtige overheid of buurman, of betekent vrijheid een zo groot mogelijke keuzevrijheid? Of moeten we vrijheid op een andere manier begrijpen, als het gezamenlijk vorm geven aan ons gedeelde leven?

Politicoloog en historicus dr. Gaard Kets van de Radboud Universiteit Nijmegen zal in een korte lezing een aantal bekende opvattingen van vrijheid uit de geschiedenis van de politieke filosofie langslopen en naast elkaar zetten, en op basis daarvan met u in gesprek gaan over de betekenis en waarde van die verschillende opvattingen voor ons hedendaags denken en handelen.

De werkgroep Geloof en Maatschappij van de Raad van Kerken Veluwezoom organiseert deze avond.
Toegang is gratis, met vrije gift.

Datum: zondag 15 mei
Plaats: Ontmoetingskerk Admiraal Helfrichlaan 54 te Dieren
Inleider: dr. Gaard Kets
Tijd: 20.00 – 22.00 uur

JOODS LEERHUIS  DIEREN

Van de regionale Werkgroep Kerk en Israel – Raad van Kerken Veluwezoom

Leerhuisavond

Thema van de leerhuisavond ‘Uw wil geschiede’

Wij buigen ons deze keer over één van de beden van het Onze Vader: Uw wil geschiede (Mattheüs 6:10). Deze bede roept vaak vragen en zelfs verzet op. Betekent dit dat we maar gelaten hebben te aanvaarden wat ons overkomt, omdat God kennelijk wil dat het zo gebeurt? Of kunnen we de woorden ook anders lezen?

We bespreken vragen als: Wat betekent het woord “wil” precies, zowel in de bijbel als in de rabbijnse literatuur? Wat wordt er in de bijbel en de rabbijnse literatuur gezegd over “Gods wil?” En hoe kunnen we het woord “geschieden” opvatten?

Ter voorbereiding van de bijeenkomst zou u twee dingen kunnen doen:
1) In verschillende bijbelvertalingen opzoeken hoe zij “uw wil geschiede” vertalen.
2) Nadenken over wat “uw wil geschiede” volgens u betekent.

Deze avond wordt geleid door mw. drs. Dodo van Uden. Zij is medewerkster bij de Stichting Pardes en bij de Stichting Leren en Vernieuwen die studiemateriaal voor leerhuizen ontwikkelt.

Datum:            Woensdag 9 maart 2022
Plaats:             Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang:        19.30 uur
Kosten:           5,00 euro
In verband met het coronavirus vragen wij u om u met het oog op de organisatie van de avond zo mogelijk van tevoren op te geven bij ds. Henk Boonen, e-mail h.boonen@hccnet.nl  tel: 0313 – 414160

Aandacht voor tot slaaf gemaakte mensen

Door enkele groepen en personen in de gemeente Rheden is er het gevoel met betrekking tot én het denken over het Nederlands koloniaal verleden het idee ontstaan, dat het tijd wordt daaraan publiekelijk aandacht te schenken. Dat wordt veroorzaakt en gerechtvaardigd door het feit, dat er in de Nederlandse maatschappij en in de wereld veel mensen leven, die de gevolgen van dat Nederlandse verleden op koloniaal gebied ondervinden. Ook nu nog, in onze tijd. Men voelt zich niet gerespecteerd. Nederlandse gezagsdragers die optraden in naam van de Nederlandse vorst, politiek en bijbehorend Nederlands leger en bedrijven waren ongevraagd aanwezig in hun landen en bepaalden het leven en lot van de inwoners. Nederland als koloniale macht maakte veel inwoners tot slaaf. Dat geldt voor Suriname en de Antillen, maar ook voor Indonesië.

Het is pijnlijk te zien, dat de Nederlandse machthebbers door de inheemse bevolking ervaren werden als onderdrukkers, maar dat diezelfde onderdrukkers in Nederland de status hebben van helden: J.P Coen, enz. Straten en bruggen zijn naar hen vernoemd.

Om de bewustwording t.a.v. dit onderwerp te stimuleren wil de gemeente Rheden dit jaar in een manifestatie stilstaan bij dit verleden, door bijv. te kijken naar wat in Rheden te vinden is dat herinnert aan koloniaal verleden. Ook de Raad van Kerken Veluwezoom heeft een vertegenwoordiging in dit overleg. De Raad van Kerken Veluwezoom wil graag een steentje bijdragen aan dit bewustwordingsproces door hier in de komende tijd aandacht aan te schenken. Het is de bedoeling aandacht te hebben voor de geschiedenis en het onrecht wat mensen is aangedaan. Om te beginnen wordt op of rondom Keti Koti, de verbreking der ketenen, de officiële dag is 1 juli, een bijeenkomst georganiseerd waaraan ieder kan deelnemen en ook zal er een tentoonstelling zijn. Daarover zal de komende tijd nader bericht worden. Hopelijk leidt dit tot meer bewustwording van de pijn, die dit tot op heden voor de slachtoffers en hun nazaten oplevert.

Frans Koevoets

De voorbereidingsgroep heeft nog mensen nodig om mee te denken en te helpen bij het organiseren van de Keti Koti bijeenkomst. Informatie en opgave bij secretaris Raad van Kerken Veluwezoom Hannie Brouwer e-mail brostro@hetnet.nl  of Frans Koevoets franskoevoets@hetnet.nl

Kerstcolumn voor de Regiobode

Kerstmis: feest van licht en vrede. We vieren het als het koud is en de dagen op zijn kortst zijn. Kerstmis is een christelijk feest, maar het raakt aan algemeen menselijke verlangens, het verlangen naar licht, vrede, naar liefde, warmte, verbondenheid. Het kan heel donker zijn in onze wereld, we hoeven de kranten er maar op na te slaan. Ook in ons persoonlijke leven kan het donker zijn.
Vrede in de wereld, met onze medemensen, maar ook in onszelf zijn soms ver te zoeken. Bij al de duisternis en het verdriet dat ons kan overkomen, zoeken we steeds weer naar licht. Over die oerbehoefte gaat kerst. Over die oerbehoefte gaat ook het kerstverhaal.
In het christelijk geloof zeggen we dat Gods licht bij ons gekomen is in een mensenkind.

Maar kerstmis is niet zomaar een lief verhaal over een schattig klein kind. Dat kind werd geboren in een armoedige stal omdat er voor hem geen plaats was in de herberg. Hij werd in een voerbak gelegd bij een os en een ezel: ‘Sjorim cha morim’, in het Hebreeuws. Via het Jiddisch is dat ons woord schorriemorrie geworden. Van meet af aan heeft hij een voorliefde voor mensen die niet meetellen.
Van meet af aan deelt hij in wat we in onszelf zo vaak liever niet willen zien: onze armoede, onze kwetsbaarheden. We hoeven ons niet mooier, sterker, succesvoller voor te doen dan we zijn. Het kerstverhaal is een kritisch geluid in onze samenleving waarin het zo vaak vooral draait om succesvol zijn, gezien worden, rijkdom verzamelen. Het kind in die armoedige stal vertelt ons dat echt mens zijn te maken heeft met je laten raken door mensen die het moeilijk hebben, zoals dat kind in die voerbak, met verlangen naar vrede, naar een plek voor iedereen.

Meister Eckhart, een invloedrijke middeleeuwse mysticus zegt over het kerstfeest dat het er ten diepste niet om gaat dat Jezus ruim 2000 jaar geleden geboren werd in die stal. Maar dat het erom gaat dat hij hier en nu, steeds weer geboren wordt in ons hart. Het kerstverhaal gaat ook over ónze menswording. Over het licht, het leven, de menselijkheid, de vrede die in ieder van ons en in onze wereld door wil breken. Waar we dat zien gebeuren, in onszelf, in onze medemensen, in de wereld om ons heen, daar is het waarachtig kerst. De vreugde daarover mogen we delen met elkaar.
Ik wens ons allen een zalig kerstfeest toe.

Ellie Smeekens
Pastoraal werkster, verbonden aan de r.k. St. Eusebiusparochie in Arnhem, Velp, Rozendaal, Rheden, de Steeg en Dieren.

Kerstbrief RvK Nederland 2021

RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND

Zusters en broeders in Christus,

“We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien, hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is.”

Deze woorden sprak algemeen secretaris Christien Crouwel van de Raad van Kerken bij de aankondiging van de komende Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Het motto in 2022 ‘Licht in de duisternis’ is ontleend aan het verhaal uit Matteüs 2:1-12 over de wijzen of magiërs.

Aan het begin van deze Advent worden we opnieuw geconfronteerd met oplopende besmettingen en beperkende maatregelen, die noodzakelijk zijn om de pandemie te beteugelen. Voor het tweede jaar op rij zal de fysieke viering van Kerstmis in gemeente en parochie ernstig belemmerd worden. Het is een uitdaging voor alle kerken om langs andere lijnen dan gebruikelijk elkaar te steunen en te bemoedigen om in deze Advent uit te zien naar het Licht dat in onze wereld komt, dat ons draagt en hoop geeft op toekomst.

Klimaat en vluchtelingen

Sinds het begin van de pandemie in februari 2020 heeft de Raad van Kerken zich aangepast aan de beperkende omstandigheden. Moderamen, plenaire raad, beraadgroepen en werkgroepen hebben tot aan de zomer van 2021 alleen online vergaderd. Het was een feest om na de zomer elkaar na lange tijd weer fysiek te kunnen ontmoeten.

Twee grote onderwerpen hebben de agenda van de Raad in het afgelopen jaar gekenmerkt: de groeiende aandacht en betrokkenheid – ook van kerken – bij de problematiek van klimaatverandering én de wanhopige situatie van vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa. Over beide zaken heeft de Raad zich uitgesproken.

De Raad steunde samen met lokale raden van kerken, gemeenten en parochies het klimaatalarm in maart 2021 en participeerde op 6 november 2021 in de interreligieuze viering in de Westerkerk aan het begin van de klimaatmars. Steeds meer mensen in onze samenleving zijn ervan doordrongen dat echte veranderingen in onze levensstijl en economie hoogst noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt breed de overtuiging gedeeld dat de gevolgen van klimaatverandering niet afgewenteld moeten worden op de allerarmsten.

Meermaals heeft de Raad in de afgelopen jaren samen met anderen een appel gedaan op de Nederlandse regering om 500 minderjarige vluchtelingen op Lesbos in Nederland op te nemen. Op 10 december 2021 steunt de Raad de actie #GroenLicht. Aanleiding is uitzichtloze situatie van vluchtelingen in het niemandsland tussen Wit-Rusland en Polen. Vrijwilligers en lokale kerkgemeenschappen aan beide zijden van de grens ontfermen zich over hen en ontsteken in hun huis of pastorie een groen licht. Zij zijn een licht van hoop.

De liefde van Christus

Leven vanuit verwachting en hoop is misschien wel de belangrijkste uitdaging in onze dagen. Daarom is de Advent zo’n belangrijke tijd in het kerkelijk jaar. In het verlengde daarvan kijken we al verder vooruit naar de algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken die begin september 2022 in het Duitse Karlsruhe zal worden gehouden.

Het motto van deze bijeenkomst luidt: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld naar eenheid en verzoening’. Een thema dat kan uitdagen samen na te denken over de vraag wat het evangelie voor mensen nu kan betekenen, in een wereld gekenmerkt door ongelijkheid, oorlogen, conflicten, groeiende polarisatie, populisme, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en door vervreemding. In het komend jaar zal dit thema een leidend onderwerp zijn in het werk van de Raad. Op 14 januari 2022 zal prof. dr. Peter Nissen hierover spreken bij de Oecumenelezing in de Geertekerk in Utrecht. Jonge mensen van verschillende kerken zullen in een forumgesprek reageren en met elkaar in gesprek gaan.

Maar zover is het nog niet. Laat ons eerst op weg gaan naar de viering van het Kerstfeest. Dat het licht van de hoop in onszelf brandend mag blijven om gedeeld te worden in onze huizen en woonplaatsen met mensen die op onze weg komen. En mocht het dreigen uit te doven, dat het dan door anderen weer ontstoken wordt.

Een Gezegende Advent en een Zalig en Gezegend Kerstfeest!

Geert van Dartel           Kees Nieuwerth       Christien Crouwel      Hillie van de Streek
Voorzitter                        vice-voorzitter          alg. secretaris            alg. secretaris a.i.

NB. De Kerstbrief van de Raad van Kerken Nederland 2021 kunt u hier downloaden.

VOOR EEN SOLIDAIRE SAMENLEVING

De Raad van Kerken steunt het voorstel van het Kabinet om huishoudens die geconfronteerd worden met de snel stijgende energiekosten te compenseren. De Raad roept het Kabinet op om de regeling zo aan te passen, dat de compensatie terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Lokale diaconieën en caritasinstellingen zetten zich al vele jaren in voor mensen in nood en onder waardering voor hun werk moedigt de Raad hen aan om zich daarvoor te blijven inzetten.

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich zorgen over de groeiende tweedeling in onze samenleving. De groeiende kloof tussen rijk en arm tast de sociale samenhang aan. Sociale vrede en welzijn worden bepaald door de onderlinge solidariteit tussen mensen en groepen in de samenleving. Het is primair de taak van de overheid om via het stelsel van belastingen en toeslagen de solidariteit tussen de generaties, tussen rijken en armen, tussen gezonden en zieken te ondersteunen. Maar ook godsdiensten, maatschappelijke organisaties en burgers hebben een bepalende invloed op de kwaliteit van de solidaire samenleving en kunnen daar actief gestalte aan geven.

In het huidige stelsel van belastingen en toeslagen is solidariteit een belangrijk principe, hoezeer het vandaag door problemen in de uitvoering op bepaalde terreinen ook onder scherpe kritiek staat. Vanwege snel oplopende energiekosten lanceerde het Kabinet in oktober het voorstel om via fiscale maatregelen op korte termijn alle huishoudens gelijkelijk te compenseren.

Het voorstel oogstte in de Tweede Kamer en in de samenleving naast lof ook kritiek. De compensatie zou deels terecht komen bij mensen die dat niet of minder nodig zouden hebben, bijvoorbeeld omdat hun kosten om reden van een langjarig contract niet onmiddellijk zullen stijgen.

De Raad van Kerken steunt het voorstel van het Kabinet om huishoudens die geconfronteerd worden met de snel stijgende energiekosten te compenseren. De voorgestelde generieke regeling voldoet echter niet, omdat een substantieel deel terecht zou komen bij huishoudens die dat niet of minder nodig hebben. De Raad roept het Kabinet daarom op om de regeling zo aan te passen, dat de compensatie terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Er zijn veel diaconieën en caritassen die lokaal een belangrijke bijdrage leveren aan zorg voor armen, vluchtelingen en kwetsbaren. De Raad van Kerken heeft bijzondere waardering voor deze concrete daden van solidariteit van de kerkgemeenschap met mensen in nood. Omdat de Raad niet kan overzien of deze instellingen in staat zijn bij te dragen aan de door de overheid voorgestelde energiecompensatie, laat de Raad het aan de lokale kerken met hun diaconale en caritatieve verbanden om daar zelf initiatieven toe te nemen.

Solidariteit in onze samenleving kan en mag niet alleen afhankelijk gemaakt worden van de overheid. Burgers, maatschappelijke verbanden, kerk en godsdienst kunnen en dienen daar een actieve bijdrage aan te leveren. De diaconieën en caritasinstellingen doen dat al vele jaren en zullen dat ook in de toekomst op diverse terreinen blijven doen.

VLUCHTELINGEN ZONDER RECHT – INZET VAN DE KERKEN

Datum: 20 november 2021 10:00 – 16:00, Bergkerk Amersfoort, doctor Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort
Organisatie: Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland

Werkdag van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken op 20 november. Op 6 maart was er een boeiende voorjaarswerkdag waar velen digitaal aan hebben meegedaan. Op 20 november hopen zij weer ‘in levende lijve’ samen te komen. Naast het programma is er natuurlijk ook ruimte voor onderlinge ontmoeting. Die dag zal er aandacht gegeven worden aan de situatie van de ongedocumenteerden in Nederland. Sprekers zullen zijn:

Linda Polman, onderzoeksjournaliste en schrijfster van boeken over humanitaire hulp en interventie.
Derk Stegeman, directeur van Stek, stichting voor stad en kerk, Den Haag. Derk Stegeman was coördinator en woordvoerder van het kerkasiel voor het Armeense gezin Tamrazyan in de Haagse Bethelkapel.

Op deze werkdag worden diverse organisaties, die actief zijn voor en met ongedocumenteerden, aan u voorgesteld. En ook ‘Asyl in der Kirche’ uit Duitsland en ‘Sanctuary Hosting’ uit het Verenigd Koninkrijk komen aan bod.
Afgewezen asielzoekers vertrekken niet altijd uit Nederland. Om allerlei redenen: het land van herkomst wil ze niet terug, de asielzoeker is het niet eens met de uitkomst, er zijn nieuwe omstandigheden boven tafel gekomen. Velen blijven jaren hangen tussen wal en schip.
Voor deze dag kunt u zich nu reeds opgeven bij het secretariaat van de Raad: rvk@raadvankerken.nl .
Een uitgebreid programma volgt nog. Reserveer alvast de datum.

Zorg voor het klimaat raakt het hart van de kerk

De kerken hebben een belangrijke rol te spelen in de huidige klimaatcrisis. Dat is de overtuiging van theologe Trees van Montfoort, auteur van Groene Theologie, het theologieboek van het jaar 2019. Als kerken relevant willen zijn, moeten ze laten zien dat ze midden in de wereld staan. Zorg voor milieu en klimaat moet niet beperkt zijn tot kleine specialistische groepjes in de kerken, niet slechts een van de thema’s in de marge en niet alleen praktisch van aard. In haar boek pleit ze ervoor dat de zorg voor het klimaat het hart van de kerk raakt. Het betekent een ander licht op de bijbel. Het betekent een herziening van ons christelijk wereldbeeld. Een herwaardering van de natuur, waar de mens een bescheiden deel van is.

Niet alleen met het coronavirus, maar ook met de klimaatverandering roept de natuur ons tot de orde. Dwingt ons tot een antwoord. Van Montfoort laat zien dat christenen een antwoord in de bijbel kunnen vinden. In Groene Theologie neemt ze daartoe de lezer bij de hand.

Op zondag 9 januari 2022 komt ds. Trees van Montfoort op uitnodiging van ds. Frans Ort naar de kerk van Rozendaal, waar ze deelneemt aan de dienst, met daarna een korte introductie gevolgd door een gesprek. De dienst begint om 10 uur. Het ligt in de bedoeling om rond het boek Groene Theologie en in samenwerking met de Raad van Kerken Veluwezoom deze bijeenkomst als startpunt te nemen voor de vorming van een Oecumenische Groene gespreksgroep, geleid door ds. Ida Eldering uit Velp en Hennie de Pous uit Dieren. Er zal een intekenlijst klaar liggen.

Wie nu al zijn of haar interesse in deze groep wil laten weten, kan mailen naar ida.eldering@hotmail.com, henniedepous@iofc.nl of naar de secretaris Raad van Kerken Veluwezoom Hannie Brouwer < brostro@hetnet.nl>.

ZEVEN WEGEN VAN BARMHARTIGHEID

De Meester van Alkmaar schilderde de ‘zeven barmhartigheden’, ontleend aan Mattheüs 25, al in 1504. Ze zijn te zien in het Rijksmuseum. Christus is onnadrukkelijk aanwezig als mensen barmhartigheid gestalte geven. Kort door de bocht: de weg van doen naar geloof bestaat niet, doen ís geloof. Coronatijden zijn uitdagend: wat mag je verwachten van elkaar? Mensen kijken met meer vastberadenheid naar elkaar om. Maar er kan veel niet. Het thema barmhartigheid vraagt om handen uit de mouwen en vindingrijkheid als individu en in groepsverband.

De Roos van Culemborg, eerder al in de weer met grote projecten rond Luther en Bonhoeffer, stelt nu, met het werkschrift ‘ZEVEN, wegen van barmhartigheid’ in 72 opmerkelijke bladzijden het thema barmhartigheid aan de orde.  Een landelijk netwerk van schrijvers, dichteres, beeldende kunstenaars, musici, theologen en pr-deskundigen werkte een jaar aan de voorbereiding. Met als doel: elke gemeente of parochie kan op zelfgekozen manier aan de slag in het seizoen 2021-2022. De Roos van Culemborg heeft ervaring met meerjarige projecten. De formule is aantrekkelijk: informatie, beeldende kunst, foto, reisexpositie, boek- en filmkring, theater, liederen, gedichten, excursies, concert, nieuwe composities, songs, dwarsliggers, voortrekkers en sprekers. Vooral ook uitdagende en inspirerende projecten: ter inspiratie of om mee te doen. Het Werkschrift is één grote uitnodiging om, in de geest van Mattheüs 25, met voeten, handen en hoofd in opgewektheid de weg van de barmhartigheid te gaan in de komende tijd.

Bestellen
Het werkschrift kost € 3,00, 10 of meer exemplaren € 2,00 + porto. Bestellen: shop@zevenwerken.nl. De factuur wordt meegestuurd.

 

Jaarverslag 2020

Het Jaarverslag 2020 van de Raad van Kerken Veluwezoom kunt u hier inzien en downloaden.