JOODS LEERHUIS  DIEREN

Van de regionale Werkgroep Kerk en Israel – Raad van Kerken Veluwezoom

 Leerhuisavond

Het thema is: Wie waren de Farizeeën? 

In de tijd van Jezus vormden de Farizeeën een belangrijke groepering in het Aramese Jodendom, speciaal in Jeruzalem en Judea. Het meest bekend zijn zij uit de evangeliën, waarin zij regelmatig als tegenstanders van Jezus worden voorgesteld. Op grond van dat beeld zijn zij eeuwenlang gezien als een gesloten groep van wetticistische en onverdraagzame schriftgeleerden. Maar klopt dat negatieve beeld wel?

Niet alle evangelisten schrijven op dezelfde manier over de Farizeeën. Ook kennen we hen uit andere historische bronnen, waarin een veel positiever beeld van hen wordt gegeven. Bovendien waren zij een pluriforme beweging met conservatieve en liberale vleugels. Wie waren zij? En over welke Farizeeën hebben de evangelisten het eigenlijk? Waren de tegenstellingen tussen Jezus en de Farizeeën wel zo groot als het soms lijkt? En hoe kan het dat zij de grondleggers zouden worden van het huidige Jodendom?

In deze lezing gaat Peter van ’t Riet in op bovenstaande vragen, zodat er een genuanceerder beeld ontstaat van deze vaak ten onrechte verguisde joodse beweging. Ook uw eigen vragen over de Farizeeën kunnen tijdens de lezing aan de orde worden gesteld.

De avond wordt geleid door Peter van ’t Riet. Hij schreef vele boeken en artikelen over het joodse karakter van de bijbel en de betekenis van het jodendom voor het christendom.

Datum:               woensdag 29 maart 2023
Plaats:                Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang:           19.30 uur
Inleider:             Peter van ‘t Riet
Kosten:              5,00 euro
Contactadres:   ds. Henk Boonen, tel: 0313 – 414160

GEBEDSVIERING EN VOORBEDE VOOR OEKRAÏNE

Op 24 februari zal het een jaar geleden zijn dat Rusland Oekraïne binnenviel. De Raad van Kerken in Nederland roept lokale parochies, gemeentes en geloofsgemeenschappen op om rond deze datum hieraan in hun vieringen en andere activiteiten aandacht te besteden in de vorm die hen het beste past.

Onderlinge samenwerking wordt aangemoedigd, evenals het betrekken van vluchtelingen uit Oekraïne zelf.
Ter inspiratie kan het gebed dienen dat Anna Walsma schreef, voorzitter van de raad van kerken in Amersfoort:

Voorbede voor zondag 26 februari 2023

Goede God, wij staan er vandaag bij stil
dat de oorlog in Oekraïne al een jaar voortduurt
en dat het einde nog steeds niet in zicht is.
Het leed en de verwoesting, veroorzaakt door deze oorlog, gaan maar door
en de verliezen zijn in allerlei opzichten aan beide kanten groot.

Wij bidden U dat er in alle onmenselijkheid van deze oorlog
toch ook nog menselijkheid tussen mensen aan beide zijden te vinden zal zijn
en we bidden om moed, kracht en volharding
voor wie leven in oorlogsgebied, in afwachting van een betere toekomst.

We bidden voor de vele mensen, ook kinderen, die als vluchteling ver van huis zijn,
levend met de zorgen om dáár, in de alledaagse werkelijkheid van hier.
En we bidden met hen om uitzicht, en om bevrijding.

Goede God, op zoveel plaatsen in de wereld zijn oorlog en terreur
aan de orde van de dag.
Wij weten soms niet meer wat nog te bidden…

Geef dat wij volharden in gebed en in geloof,
dat wij niet ophouden te blijven doen wat wij kunnen doen
om nood te lenigen, geweld te keren, en medemenselijkheid te betonen
in Uw naam.

Ontferm U over ons mensen, God.
Wij zijn toch Uw mensen…
En richt ons op een weg van vrede.

Anna Walsma
Voorzitter Raad van Kerken Amersfoort

In de knel door inflatie

De boodschappen, de energierekening en de huur: alles wordt duurder. En dat sneller dan ooit. De huidige inflatiecijfers breken de records uit de jaren zeventig. Waar komt de inflatie vandaan en wie kan het stoppen? Steeds meer Nederlanders dreigen hun boodschappen of energierekening niet meer te kunnen betalen. Hoe solidair zijn we met deze mensen? En hoe zorgen we er voor dat mensen niet in de problemen komen? Kom en luister naar econoom Charan van Krevel en socioloog Maurice Gesthuizen over de oorzaken en gevolgen van de inflatiecrisis.

Overheidsingrijpen
Je euro is minder waard in de supermarkt en de kroeg. Dat is al jaren op rij zo, en volgens veel economen is dat zelfs een teken van een gezonde economie. Maar als de geldontwaarding te snel en te hard gaat, dan gaat het mis. En dat is het scenario waar we nu in zitten. Econoom Charan van Krevel legt uit waarom we nu met inflatie kampen. Er is niet één reden, maar een cluster van oorzaken. Dat maakt het ook moeilijk om op te lossen. Wat is de rol van de overheid en de Europese Centrale Bank bij de inflatie? Kunnen zij de inflatie remmen? En hadden ze deze zelfs kunnen voorkomen

Ongelijkheid
Inflatie zet extra financiële druk op Nederlandse gezinnen die het al moeilijk hebben en drijft nu ook de middenklasse in de schulden. Hoe zorgen we ervoor dat grote groepen in de samenleving niet buiten de boot vallen? De ongelijkheid tussen de mensen met veel geld en minder geld dreigt alleen maar groter te worden. Wat doet armoede met mensen? Vraagt de inflatiecrisis om meer solidariteit?

Over de sprekers.
Charan van Krevel is econoom aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt economische groei en duurzaamheid.
Maurice Gesthuizen is universitair docent Sociologie. Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met oorzaken en gevolgen van armoede.

De werkgroep Geloof en Maatschappij van de Raad van Kerken Veluwezoom organiseert deze avond. Toegang is vrij, met vrije gift.
U bent van harte uitgenodigd!

Datum:           zondag 5 maart 2023
Plaats:            Ontmoetingskerk Admiraal Helfrichlaan 54 Dieren
Aanvang:       20.00 uur
Inleiders:       Charan van Krevel, Maurice Gesthuizen Radboud Universiteit Nijmegen

Raad voert overleg over nieuwe asiel opvangwet

Op 22 november 2022 heeft de Initiatiefgroep* Huisvesting Asielzoekers Nederland, waarin ook de Raad van Kerken participeert, een constructief gesprek gevoerd met staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid over de problematiek rondom de opvang van asielzoekers in Nederland. 

Centraal in dit gesprek stond het Plan KAN: een plan voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland. Dit plan biedt een aantal inzichten en alternatieven voor het nu voorliggende wetsontwerp (De Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen).

De strekking van Plan KAN is om in iedere gemeente in Nederland naar rato van het inwonertal structurele asielopvang te realiseren. Belangrijk verschil met het wetsontwerp is dat er in Plan KAN geen minimale grootte van opvangcentra wordt gehanteerd. Dat betekent onder meer dat de voorgestelde ‘bonus’ voor het realiseren van meer opvangplekken dan op basis van het inwonertal vereist is, ook aan kleine gemeenten kan worden verstrekt. Bijvoorbeeld omdat een gemeente 35 i.p.v. 30 plaatsen realiseert.

De in het wetsvoorstel voorgestelde minimale grootte van 100 is volgens ons problematisch. Dit zorgt er namelijk voor dat circa de helft van alle 344 Nederlandse gemeenten niet in aanmerking kan komen voor de ‘bonus’ omdat dan het idee van een kleinschalige opvang weer teniet wordt gedaan.

De staatssecretaris is vooral gewezen op de breed gedragen opvatting in veel gemeenten (zowel groot als klein) dat kleinschalige opvang niet als een probleem wordt gezien. Dat gegeven lijkt te worden overschaduwd door de wijdverspreide opvattingen van het tegendeel door een zeer kleine minderheid. Anders gezegd, het draagvlak voor kleinschalige opvang is groot. En dat blijkt ook uit de vele lokale kleinschalige initiatieven.

Kleinschaligheid geen probleem
Daarnaast is het uitgangspunt van Plan KAN dat een asielzoeker – die uiteindelijk een vergunning krijgt – ook in de gemeente van opvang wordt gehuisvest. Dat uitgangspunt geeft de grootste garantie op integratie van de vluchteling en het snelste vooruitzicht op betaald werk. Het beste ‘bewijs’ voor een dergelijke – snelle – integratie is de manier waarop de Oekraïners zijn opgevangen.

Een tweede onderdeel van Plan KAN betreft het vergunningenstelsel. Wij bepleiten de invoering van een nieuwe tijdelijke verblijfsvergunning die wordt verstrekt aan mensen die uit een land afkomstig zijn, zoals Jemen of Syrië, waar de algehele situatie dusdanig is dat je daar niemand naar kunt terugsturen.
De toets of iemand voor een dergelijke vergunning in aanmerking komt, neemt veel minder tijd in beslag dan de volledige toets of iemand voor een verblijfsvergunning asiel in aanmerking komt. Dat betekent dat veel aanvragen door de IND sneller kunnen worden afgehandeld. En dat betekent weer dat de IND veel meer capaciteit kan inzetten aan de overige verzoeken.

Bijkomend voordeel van zo’n – nieuwe – vergunning is dat die ook aan de Oekraïners kan worden verstrekt. Een snellere beoordeling door de IND betekent ook dat de verblijfsduur in een azc aanzienlijk korter is en daardoor goedkoper.

Tijdens het gesprek bleek dat de staatssecretaris open stond voor suggesties. Hij benadrukte de waardevolle inbreng van organisaties zoals de Kerken. Wij voelen ons gehoord door de staatssecretaris en vertrouwen erop dat onze suggesties als input worden meegenomen in het verdere denk- en uitwerkingsproces van zowel het wetgevingstraject als de afgesproken fundamentele herziening van het asielproces. Zo hopen we een bijdrage te leveren aan de situatie van de mensen om wie het uiteindelijk gaat: de vluchteling enerzijds en de lokale gemeenschap anderzijds.

* De Initiatiefgroep bestaat uit drs. Ineke Bakker (voorzitter Werkgroep Vluchtelingen Raad van Kerken), ds. Christien Crouwel (algemeen secretaris van de Raad van Kerken), mr. Carolus Grütters (onderzoeker Radboud Universiteit), mw. Rachel Streefland (wethouder Utrecht), Marcel Thijsen (burgemeester Tynaarlo) en John van Tilborg (directeur INLIA).

Zien en gezien worden.

Het was prachtig weer toen op zondag 12 juni jl. eindelijk weer een openluchtviering in het Carolinapark te Dieren gehouden kon worden. Ds. Gert Jansen leidde ons door de liturgie. Met ca 200 kerkgangers uit de Ontmoetingskerk, de Emmaüskerk, de Petruskerk en de Nicolaaskerk hebben we geluisterd naar de uitleg van het bijbel boek Ruth, prachtig verwoord door pastor Anita Coenraads. We hebben kunnen zingen samen met het gelegenheidskoor o.l.v. Hans Schimmel en Ronald Brons, we hebben kunnen zingen op en kunnen luisteren naar de klanken van muziekkorps Excelsior uit Ellecom. Een heerlijke belevenis in ons eigen dorp die ik niet graag had willen missen. Na afloop was er gelegenheid om koffie of thee te drinken bij de Orangerie.

Zien we elkaar weer onder dezelfde omstandigheid in twee jaar?

 

Jaarverslag 2021

Het Jaarverslag 2021 van de Raad van Kerken Veluwezoom kunt u hier inzien en downloaden.